เกี่ยวกับเรา


  • ข้อบังคับสมาคมการค้า พัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ หมวดที่ 1 ความทั่วไป ข้อที่ 1. ชื่อของสมาคมการค้า สมาคมการค้านี้มีชื่อว่า “สมาคมการค้า พัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปร...

  • วัตถุประสงค์ของสมาคมนี้มีดังต่อไปนี้.- (1) ส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจประเภทที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวได้แก่ ธุรกิจการขนส่ง ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจอ...


  • ข้อที่ 13. สิทธิของสมาชิก (1) ได้รับความช่วยเหลือและการสงเคราะห์ในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการ อันอยู่ในวัตถุที่ประสงค์ของสมาคมที่จะอำนวยให้ (2) เสนอความคิดเห็นหรือให้คำแนะนำต่อสมาคม ห...

  • คณะกรรมการของสมาคม ข้อที่ 15. คณะกรรมการของสมาคม ให้มีคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งเป็นผู้บริหารงานให้เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ของสมาคมและเป็นผู้แทนของสมาคมในกิจการอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอกประ...

  • การประชุมใหญ่ ข้อที่ 26. การประชุมใหญ่ ให้คณะกรรมการจัดให้มีการประชุมใหญ่สมาชิกอย่างน้อยทุกระยะเวลา สิบสอง เดือน การประชุมเช่นนี้เรียกว่าการประชุมใหญ่สามัญ การประชุมคราวอื่นนอกจากก...

  • การเงิน เงินทุนพิเศษ และการบัญชีของสมาคม ข้อที่ 37. วันสิ้นปีทางบัญชี ให้ถือเอาวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันสิ้นสุดทางบัญชีของสมาคมการค้า ข้อที่ 38. การจัดทำงบดุล ให้คณะกรรมกา...

  • 8 การแก้ไขข้อบังคับ การเลิกสมาคม และการชำระบัญชี ข้อที่ 44. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงตัดทอนหรือเพิ่มเติมข้อบังคับ จะกระทำได้แต่โดยมติของที่ประชุมใหญ่ ซึ่งมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม...

  • หมวดที่ 9 บทเฉพาะกาล ข้อที่ 47. เมื่อนายทะเบียนสมาคมการค้าประจำจังหวัดสมุทรปราการ ได้อนุญาตให้จัดตั้งเป็นสมาคมแล้ว ให้ผู้เริ่มก่อการจัดตั้งทุกคนทำหน้าที่คณะ กรรมการ (ชั่วค...


Visitors: 50,072