รายชื่อบุคคลากรในสมาคมการค้าพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ

 

                                   ชื่อ-สกุล                           ตำแหน่ง                            ที่อยู่ในการติดต่อ                      
๑. นายชัย อรุณานนท์ชัย                           นายกสมาคม              

Addess:      สมาคมการค้าพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ 
                   21 หมู่ 9 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ  

Email:          chaidheva@gmail.com 
Tel:             
เริ่มเป็นสมาชิก  12 พ.ค. 2557

            

    ๒. นางสาวชูศรี  สัตยานนท์ อุปนายกคนที่ ๑  Addess:       โรงเรียน สันต์เสริมวิทย์ (ผู้อำนวยการ) 
                     21 หมู่ 9 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ   
Email:            -
Tel:               081-809-5578
เริ่มเป็นสมาชิก  12 พ.ค. 2557
          
    ๔. นายพัฒนพงศ์  จงรักดี  อุปนายกคนที่ ๒ Addess:        เทศบาลบางพลี(นายกเทศมนตรี ต.บางพลี) 
                      ต.บางพลี อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ   
Email:             -
Tel:                081-817-7209
เริ่มเป็นสมาชิก  12 พ.ค. 2557
   ๕. นางสาวสุธาสินี    ชัยเขื่อนขันธ์  เหรัญญิก Addess:         อบต.บางนำ้ผึ้ง(ผู้จัดการ)
                     98 หมู่ 10 ต.บางนำ้ผึ้ง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
Email:             boss-pa@hotmail.com
Tel:                081-616-5398
เริ่มเป็นสมาชิก  12 พ.ค. 2557
    ๖. นางสาวจุฑามาศ   คชาชีวะ  ประชาสัมพันธ์ Addess:         
                      

Email:             
Tel:                
เริ่มเป็นสมาชิก  12 พ.ค. 2557
    ๗. นางสาวรสสุคนธ์  มีคะชา เลขาธิการ Addess:         สมาคมการค้าพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ
                       21 หมู่ 9 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
               
Email:             t.d.s.a2558@gmail.com
Tel:                 
เริ่มเป็นสมาชิก  12 พ.ค. 2557
    ๘. นายโรนี่    ดาลิไซด์  นายทะเบียน Addess:        
                                 
Email:             
Tel:                
เริ่มเป็นสมาชิก  12 พ.ค. 2557
    ๙. พันเอกสุรพงษ์  รัตนโกเศรษฐ   ปฏิคม  Addess:        
                      

Email:            
Tel:                
เริ่มเป็นสมาชิก  12 พ.ค. 2557
     ๑๐. นายชะออม   สังข์ทอง  กรรมการ Addess:       
                        

Email:             
Tel:                
เริ่มเป็นสมาชิก  12 พ.ค. 2557
     ๑๑. นางอาภรณ์   พานทอง  กรรมการ Addess:         
                      
Email:             

Tel:                
เริ่มเป็นสมาชิก  12 พ.ค. 2557
     ๑๒. นางสุภาพ    วงศ์อิสเรส  กรรมการ Addess:        
                     
                    

Email:            
Tel:                
เริ่มเป็นสมาชิก  12 พ.ค. 2557

 

 

 

Visitors: 47,936