หมวดที่ ๒ วัตถุประสงค์

                                                                     วัตถุประสงค์ของสมาคมนี้มีดังต่อไปนี้.-

 

(1)       ส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจประเภทที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวได้แก่ ธุรกิจการขนส่ง ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจนำเที่ยวและธุรกิจสินค้าของที่ระลึกในเขต              จังหวัดสมุทรปราการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้การสนับสนุนในด้านการท่องเที่ยว

(2)       สนับสนุนและช่วยเหลือสมาชิกแก้ไขอุปสรรคข้อขัดข้องต่างๆ รวมทั้งเจรจาทำความตกลงกับ บุคคลภายนอกเพื่อประโยชน์ร่วมกันในการประกอบวิสาหกิจประเภทที่อยู่ใน                      วัตถุประสงค์ สอดส่องและ ติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดการค้าทั้งภายในและภายนอกประเทศเกี่ยวกับสินค้าที่สมาชิกและ ประกอบวิสาหกิจ เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่การค้า            การเงิน เศรษฐกิจ หรือความมั่นคงของประเทศ

(3)       ทำการวิจัยเกี่ยวกับการประกอบวิสาหกิจประเภทที่อยู่ในวัตถุประสงค์แลกเปลี่ยนและเผยแพร่ ความรู้ในทางวิชาการ ตลอดจนข่าวสารการค้าอันเกี่ยวกับการวิสาหกิจนั้นๆ

(4)       ขอสถิติ หรือเอกสารหรือขอทราบข้อความใดๆ จากสมาชิกเกี่ยวกับการดำเนินประเภทที่อยู่ใน วัตถุประสงค์ ทั้งนี้ด้วยความยินยอมของสมาชิก

(5)       ส่งเสริมคุณภาพของสินค้าที่ผลิตหรือจำหน่าย โดยผู้ประกอบวิสาหกิจที่เป็นสมาชิกให้เข้า มาตรฐาน ตลอดจนวิจัยและปรับปรุงวิธี การผลิตและการค้าให้ได้ผลดียิ่งขึ้น

(6)       ร่วมมือกับรัฐบาลในการส่งเสริมการค้า อุตสาหกรรม การเงินหรือธุรกิจอื่นใดในทางเศรษฐกิจ อันอยู่ในวัตถุประสงค์

(7)       ส่งเสริมการผลิต เพื่อให้สินค้ามีปริมาณ เพียงพอแก่ความต้องการของตลาดทั้งภายในและ ภายนอกประเทศ

(8)       ทำความตกลงหรือวางระเบียบให้สมาชิกปฏิบัติ หรืองดเว้นการปฏิบัติ เพื่อให้การประกอบ วิสาหกิจประเภทที่อยู่ในวัตถุประสงค์ได้ดำเนินไปตามความเรียบร้อย

(9)       ประนีประนอมข้อพิพาทระหว่างสมาชิก หรือระหว่างสมาชิกกับบุคคลภายนอกในการประกอบ วิสาหกิจ

(10)     สร้างและรักษาไว้ซึ่งภาพพจน์ที่ดีของการค้า การท่องเที่ยว ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวเมือง

           สมุทรปราการ และของประเทศไทย

(11)     เพื่อส่งเสริมการพัฒนาประกอบธุรกิจการค้า และการท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรปราการ และ บริเวณใกล้เคียงให้มีการยกระดับมาตรฐานดีขึ้น

(12)    ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองและการกระทำใด ๆ ที่กระทบกระเทือนต่อความมั่นคงแห่งชาติ

Visitors: 48,524