หมวดที่ ๓ สมาชิกและสมาชิกภาพ

หมวดที่ 3 สมาชิกและสมาชิกภาพ

 

ข้อที่ 6.  ประเภทสมาชิกสมาชิกของสมาคมการค้าแบ่งออกเป็นสามประเภท และมีคุณสมบัติดังนี้ คือ.-    

(1) สมาชิกสามัญได้แก่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ประกอบวิสาหกิจ ประเภทเกี่ยวข้องกับ การท่องเที่ยวซึ่งได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งสามารถแยกกลุ่มต่าง ๆ ได้เช่น

-                   กลุ่มเจ้าของ หรือ ผู้จัดการโรงแรม

-                   กลุ่มเจ้าของหรือ ผู้จัดการภัตตาคาร ร้านอาหาร

-                   กลุ่มเจ้าของหรือ ผู้จัดการบริษัทนำเที่ยว

-                   กลุ่มเจ้าของหรือ ผู้จัดการร้านค้าของที่ระลึก หรือหัตถกรรม

-                   กลุ่มเจ้าของหรือ ผู้จัดการรถเช่าหรือรับจ้าง สมาคมหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวทั้งทางทางตรง

                              และทางอ้อม

(2) สมาชิกวิสามัญ ได้แก่ บุคคลธรรมดา คณะบุคคล ชมรมฯ หรือนิติบุคคลที่ประกอบวิสาหกิจ ในทางการค้า อุตสาหกรรม หรือการเงินอันเกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวซึ่งได้ จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย

(3) สมาชิกกิตติมศักดิ์ได้แก่ บุคคลซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ หรือเป็นผู้ที่มี อุปการคุณ แก่สมาคม หรือซึ่งมีประสบการณ์ที่ยอมรับนับถือในวงการธุรกิจท่องเที่ยว เป็นผู้มีความสามารถให้คำปรึกษา แนะนำ และให้การสนับสนุนอันเป็นหลักการ และเป็นประโยชน์ต่อสมาคม ซึ่งคณะกรรมการเห็นมีมติให้เข้าเป็นสมาชิก และผู้นั้นตอบรับคำเชิญ

 

ข้อที่ 7. คุณสมบัติของสมาชิก สมาชิกของสมาคมการค้านอกจากคุณสมบัติตามข้อที่ 6. แล้ว ยังต้องประกอบด้วยคุณสมบัติดังต่อไปนี้ คือ.-

(1) ในกรณีที่เป็นบุคคลธรรมดา
            1. เป็นผู้บรรลุนิติภาวะแล้ว
            2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย บุคคลไร้ความสามารถ หรือบุคคลเสมือนไร้ความสามารถ
            3. ไม่เคยเป็นบุคคลที่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดของศาล ให้ลงโทษจำคุกเว้นแต่ความผิดลหุ โทษหรือ
 ความผิดที่อัตราโทษไม่สูงกว่าความ                       ผิดลหุโทษ หรือความผิดซึ่ง   กระทำโดยประมาท

4. ไม่เป็นโรคอันพึงรังเกียจแก่สังคม

5. เป็นผู้มีฐานะมั่นคงพอสมควร
            6. เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย

 

(2) ในกรณีที่เป็นนิติบุคคล
            1. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
            2. มีฐานะมั่นคงพอสมควร
            ให้นำความในข้อ 7 (1) มาใช้บังคับแก่คุณสมบัติของผู้แทนนิติบุคคล ที่ได้รับแต่งตั้งให้มีอำนาจ กระทำ
การแทนนิติบุคคลที่เป็นสมาชิกตามข้อ             10 ด้วย

 

ข้อที่ 8.  การสมัครเข้าเป็นสมาชิก ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิก หรือสมาชิกวิสามัญของสมาคมจะ ต้องยื่นความจำนงต่อเลขาธิการหรือ                            กรรมการผู้ทำหน้าที่แทนเลขาธิการตามแบบพิมพ์ที่สมาคม ได้กำหนดไว้ โดยมีสมาชิกสามัญเป็นผู้รับรองอย่างน้อยสองคน


ข้อที่ 9. การพิจารณาคำขอสมัครเข้าเป็นสมาชิก ให้เลขาธิการหรือกรรมการผู้ทำหน้าที่แทนเลขาธิการนำ ใบสมัครเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ               ในคราวต่อไปหลังจากได้รับใบสมัคร เมื่อคณะกรรมการมีมติ ให้รับหรือไม่รับผู้ใดเข้าเป็นสมาชิกให้เลขาธิการมีหนังสือแจ้งให้ผู้นั้นทราบ               ภายใน 7 วัน นับแต่วันลงมติ


ข้อที่ 10. สมาชิกเป็นนิติบุคคล สมาชิกที่เป็นนิติบุคคลต้องแต่งตั้งผู้แทน ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่มีอำนาจกระทำกิจการแทนนิติบุคคลนั้นได้ไม่                     เกิน 2 คน เพื่อปฏิบัติการในหน้าที่และใช้สิทธิแทนบุคคลนั้นได้เพียง เท่าที่สมาชิกบุคคลธรรมดาประเภทเดียวกันนั้นจะพึงมี ในการนี้ผู้                     แทนจะมอบหมายให้บุคคลอื่น กระทำการ หรือแต่งตั้งตัวแทนช่วงมิได้ บุคคลเดียวกันจะเป็นผู้แทนที่มีอำนาจกระทำการแทนสมาชิกเกิน               1 รายมิได้

ข้อที่ 11. การขาดจากสมาชิกภาพ สมาชิกภาพย่อมสิ้นสุดลง ในกรณี ดังต่อไปนี้

            (1)        ตาย หรือสิ้นสภาพนิติบุคคล

            (2)        ขาดคุณสมบัติตามข้อ 6

            (3)        ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต่อคณะกรรมการ และคณะกรรมการเห็นชอบ

            (4)        ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้เป็นบุคคลล้มละลาย

            (5)        ถูกศาลสั่งให้เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือ บุคคลเสมือนไร้ความสามารถ

            (6)       ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจำคุก เว้นแต่เป็นความผิดลหุโทษ หรือความผิดที่อัตราโทษ ไม่สูง กว่าความผิดลหุโทษ หรือ                            ความผิดที่   ได้กระทำโดยประมาท

           (7)       คณะกรรมการลงมติให้ลบชื่อออกจากทะเบียนสมาชิก โดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ จำนวนกรรมการทั้งหมด ด้วยเหตุ                      หนึ่งเหตุใดดังต่อไปนี้

                 1.  การกระทำใดๆ ที่ทำให้สมาคมเสื่อมเสียชื่อเสียงโดยเจตนา

                 2.  การทำการละเมิดข้อบังคับโดยเจตนา


ข้อที่ 12. ทะเบียนสมาชิก ให้นายทะเบียนจัดทำทะเบียนสมาชิกเก็บไว้ ณ สำนักงานของสมาคม โดยอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้.-

          (1) ชื่อและสัญชาติของสมาชิก

          (2) ชื่อที่ใช้ในการประกอบวิสาหกิจและประเภทของวิสาหกิจ

          (3) ที่ตั้งของสำนักงานของสมาชิก
          (4) วันที่เข้าเป็นสมาชิก

 

Visitors: 49,257