หมวดที่ ๔ สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก

ข้อที่ 13. สิทธิของสมาชิก

(1)       ได้รับความช่วยเหลือและการสงเคราะห์ในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการ อันอยู่ในวัตถุที่ประสงค์ของสมาคมที่จะอำนวยให้

(2)       เสนอความคิดเห็นหรือให้คำแนะนำต่อสมาคม หรือคณะกรรมการในเรื่องใดๆ อันอยู่ใน วัตถุประสงค์ของสมาคมเพื่อนำมาซึ่งความเจริญ            รุ่งเรืองของสมาคม

(3)      ขอตรวจสอบกิจการและทรัพย์สินของสมาคมได้ โดยทำเป็นหนังสือยื่นต่อเลขาธิการ หรือ กรรมการผู้ทำหน้าที่แทนเลขาธิการ เข้าร่วม                ประชุมอภิปรายแสดงความคิดเห็นซักถามกรรมการเสนอญัตติในการประชุมใหญ่สมาชิก

(4)       มีสิทธิประดับเครื่องหมายของสมาคม

(5)       สมาชิกสามัญเท่านั้นมีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมใหญ่และมีสิทธิได้รับเลือกตั้ง เป็นกรรมการ

 

ข้อที่ 14. หน้าที่ของสมาชิก

(1)      ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับของสมาคม มติของที่ประชุมใหญ่ มติของคณะกรรมการ ซึ่งตนได้รับมอบหมายและหน้าที่ซึ่งตนได้รับมอบหมาย         จากสมาคมด้วยความซื่อสัตย์โดยเคร่งครัด

(2)      ดำรงรักษาเกียรติและผลประโยชน์ส่วนได้เสียของสมาคม ตลอดจนต้องรักษาความลับในข้อ ประชุมหรือวิธีการของสมาคม ไม่เปิดเผย                ข้อความซึ่งอาจจะนำความเสื่อมเสียมาสู่สมาคมโดยเด็ดขาด

(3)       ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการของสมาคมให้เจริญรุ่งเรือง และมีความก้าวหน้าอยู่เสมอ

(4)       ต้องรักษาไว้ซึ่งความสามัคคีธรรมระหว่างสมาชิก และปฏิบัติกิจการค้าในทำนองช่วยเหลือกัน ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

 

(5)      สมาชิกผู้ใดเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล สัญชาติ ย้ายที่อยู่ ย้ายที่ตั้งสำนักงานเปลี่ยนแปลงประเภทวิสาหกิจ หรือเปลี่ยนผู้แทนนิติบุคคล จะต้องแจ้ง          ให้เลขาธิการทราบเป็นหนังสือ ภายในกำหนดเวลา 7 วัน นับแต่เปลี่ยนแปลง

Visitors: 50,071