หมวดที่ ๖ การประชุมใหญ่

การประชุมใหญ่

ข้อที่ 26. การประชุมใหญ่ ให้คณะกรรมการจัดให้มีการประชุมใหญ่สมาชิกอย่างน้อยทุกระยะเวลา สิบสอง

เดือน การประชุมเช่นนี้เรียกว่าการประชุมใหญ่สามัญ การประชุมคราวอื่นนอกจากการประชุม ใหญ่ตามวรรคก่อนเรียกว่าการประชุมใหญ่วิสามัญ

 

ข้อที่ 27. กำหนดการประชุมใหญ่

(1)       ให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ภายในกำหนดหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่สิ้นปีการบัญชี ของสมาคมเป็นประจำทุกๆ ปี

(2)       ถ้ามีเหตุใดเหตุหนึ่งซึ่งคณะกรรมการมีมติเห็นสมควร หรือสมาชิกมีจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ ของจำนวนสมาชิกทั้งหมด แสดงความจำนงโดยทำการร้องขอเป็นลายลักษณ์อักษรยื่นต่อเลขาธิการ หรือ กรรมการผู้ทำหน้าที่แทนเลขาธิการ ให้คณะกรรมการนัดประชุมใหญ่วิสามัญภายในกำหนดสิบห้าวัน นับแต่วันที่ลงมติหรือวันที่ได้รับหนังสือ

 

ข้อที่ 28. การส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม คณะกรรมการจะต้องส่งหนังสือบอกกล่าวถึงวัน เวลา สถานที่และระเบียบวาระการประชุมใหญ่ไป             ให้สมาชิกทุกคนได้ทราบโดยส่งจดหมายทางไปรษณีย์ลงทะเบียนและ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิคส์(e-mail) หรือช่องทางที่เหมาะสม เพื่อ                 ความสะดวกในการรับข่าวสารของ สมาคมการค้า พัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ ณ ที่อยู่ของสมาชิกที่ปรากฏอยู่ในทะเบียนหรือ              ส่งให้ถึงตัวสมาชิก ก่อนกำหนดวันประชุมใหญ่ไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน

              การจัดส่งหนังสือบอกกล่าวตามวรรคแรก ให้ส่งสำเนาบันทึกรายงานการประชุมใหญ่ครั้งที่แล้ว (ถ้ามี)ไปด้วย ในกรณีที่เป็นการนัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีจะต้องแนบสำเนารายงานประจำปีและ สำเนางบดุล รวมทั้งสำเนาบัญชีรายรับรายจ่าย ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้วเพิ่มเติมไปด้วย

 

ข้อที่ 29. องค์ประชุมในการประชุมใหญ่ ในการประชุมใหญ่จะต้องมีสมาชิกสามัญมาประชุมไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสามัญทั้งหมด               จึงจะถือเป็นองค์ประชุม

 

ข้อที่ 30. กรณีการประชุมในครั้งแรกสมาชิกไม่ครบองค์ประชุม หากล่วงพ้นกำหนดเวลานัดไปแล้ว หนึ่ง

ชั่วโมงยังมีสมาชิกไม่ครบองค์ประชุม ถ้าการประชุมใหญ่คราวนั้นได้เรียกนัดเพราะสมาชิกร้องขอให้ เลิกการประชุมใหญ่นั้น ถ้ามิใช่เพราะสมาชิกร้องขอ ให้เลื่อนการประชุมและให้ทำการบอกกล่าวนัด ประชุมวัน เวลา และสถานที่ประชุมใหญ่นี้อีกครั้งหนึ่งภายในกำหนดเวลาสิบห้าวัน นับแต่วันประชุมใหญ่ คราวแรก ในการประชุมใหญ่คราวหลังนี้ จะมีสมาชิกมามากน้อยเพียงใดก็ให้ถือว่าเป็นองค์ประชุม

 

ข้อที่ 31. ประธานในที่ประชุม ให้นายกสมาคมเป็นประธานในที่ประชุมใหญ่ ถ้านายกสมาคมไม่อยู่หรือ ไม่

อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้อุปนายกผู้มีอาวุโสตามลำดับทำหน้าที่แทน ถ้าทั้งนายกสมาคมและอุปนายก ไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งกรรมการคนหนึ่งคนใดขึ้นเป็นประธานในที่ ประชุม ถ้าไม่มีกรรมการอยู่ในที่ประชุมเลยก็ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งสมาชิกคนใดคนหนึ่ง ขึ้นเป็น ประธานในที่ประชุม เฉพาะการประชุมคราวนั้น

 

ข้อที่ 32. วิธีออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมใหญ่ สมาชิกเท่านั้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และสมาชิก

สามัญคนหนึ่งๆ มีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงในการประชุมใหญ่ใดๆ ข้อมติอันเสนอให้ลงคะแนนให้ตัดสิน ด้วยวิธีชูมือ หรือวิธีการอื่นใดอันเป็นการเปิดเผยว่าสมาชิกใดลงคะแนนเช่นไร เว้นแต่เมื่อก่อนหรือใน เวลาที่แสดงผลแห่งการชูมือนั้น คณะกรรมการเห็นสมควร หรือได้มีสมาชิกสามัญสองคนเป็นอย่างน้อย ติดใจร้องขอให้ลงคะแนนลับ

 

ข้อที่ 33. มติของที่ประชุม นอกจากที่กล่าวไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ ให้ถือเอาคะแนนเสียงข้างมาก เป็น

มติของที่ประชุมใหญ่ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันจะเป็นการชูมือก็ดี การลงคะแนนลับก็ดี หรือด้วยวิธีการ อื่นใดก็ดี ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมมีคะแนนเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

 

ข้อที่ 34. กิจการพึงกระทำในการประชุมใหญ่ มีดังนี้

(1)       รับรองรายงานการประชุมใหญ่คราวก่อน

(2)       พิจารณารายงานประจำปี แสดงผลการดำเนินกิจการของสมาคมที่ผ่านมาในรอบปี (ถ้ามี) 

(3)       พิจารณาอนุมัติงบดุล (ถ้ามี)

(4)       เลือกตั้งคณะกรรมการ (ในปีที่ครบวาระ)

(5)       เลือกตั้งที่ปรึกษาของสมาคมประจำปี ผู้สอบบัญชีของสมาคมประจำปี และกำหนดค่าตอบแทน (ถ้ามี)

(6)       กิจการที่ต้องกระทำโดยอาศัยมติจากที่ประชุมใหญ่

 

ข้อที่ 35. กิจการอันพึงกระทำในการประชุมสมาชิกประจำเดือน ได้แก่ กิจการอันเกี่ยวกับการปฏิบัติธุรกิจ

ทั่วไปของสมาคม นอกจากกิจการที่จำเป็นจะต้องกระทำโดยการประชุมใหญ่สามัญประจำปีหรือการประชุมใหญ่วิสามัญ

ข้อที่ 36. การจัดทำรายงานบันทึกประชุม รายงานการประชุมคณะกรรมการ การประชุมใหญ่ การประชุม

 

สมาชิกอื่นๆ และการประชุมอนุกรรมการ ให้จดบันทึกไว้ทุกครั้ง และต้องเสนอต่อที่ประชุมเพื่อรับรอง          ในคราวที่มีการประชุมครั้งต่อไป รายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองแล้วสมาชิกจะดูได้ในวันและ เวลาทำการ

Visitors: 48,524