หมวดที่ ๗ การเงิน เงินทุนพิเศษ และบัญชีของสมาคม

การเงิน เงินทุนพิเศษ และการบัญชีของสมาคม

ข้อที่ 37. วันสิ้นปีทางบัญชี ให้ถือเอาวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันสิ้นสุดทางบัญชีของสมาคมการค้า

 

ข้อที่ 38. การจัดทำงบดุล ให้คณะกรรมการจัดทำงบดุลที่เป็นอยู่ ณ วันสิ้นปีทางบัญชีนั้นแล้วส่งให้ ผู้สอบบัญชีไม่เกินเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี                    และผู้สอบบัญชีจะต้องตรวจสอบให้แล้วเสร็จก่อนวันประชุมใหญ่ประจำปีไม่น้อยกว่าสามสิบวัน งบดุลซึ่งผู้สอบบัญชีได้รับรองแล้ว คณะ             กรรมการต้องดำเนินการ เสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญเพื่อพิจารณาอนุมัติภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวัน นับแต่วันสิ้นปีทางบัญชี เมื่อ เสนองบดุล                ให้คณะกรรมการเสนอรายงานประจำปีแสดงผลการดำเนินงานของสมาคมต่อที่ประชุมใหญ่ ด้วย

   ให้สมาคมส่งสำเนารายงานประจำปี แสดงผลการดำเนินงานของสมาคมกับงบดุลไปยังนายทะเบียนสมาคมการค้าประจำจังหวัดสมุทรปราการ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการประชุมใหญ่
              อนึ่ง ให้เก็บรักษารายงานประจำปีแสดงผลการดำเนินงานของสมาคมกับงบดุลไว้ที่สำนักงานของ สมาคม เพื่อให้สมาชิกขอตรวจดูได้

 

ข้อที่ 39. อำนาจของผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีมีอำนาจเข้าตรวจสอบสรรพคุณ บัญชีและบรรดาเอกสารเกี่ยวกับการเงินของสมาคม และมีสิทธิ                            สอบถามกรรมการตลอดจนเจ้าหน้าที่ของสมาคมทุกคน ที่มีส่วน เกี่ยวข้องกับบัญชีและเอกสารดังกล่าว ในการนี้ กรรมการและเจ้าหน้าที่                จะต้องช่วยเหลือและให้ความสะดวกทุกประการเพื่อการสอบเช่นว่านั้น

 

ข้อที่ 40. การเก็บรักษาสมุดบัญชีและเอกสารการเงินจะต้องเก็บรักษาไว้ ณ สำนักงานของสมาคมแลให้อยู่ในความดูแลรับผิดชอบเหรัญญิก

 

ข้อที่ 41. การเงินของสมาคม เงินสดของสมาคมจะต้องนำฝากไว้ ณ ธนาคาร พาณิชย์แห่งใดแห่งหนึ่ง ซึ่งตั้งอยู่ในเขตท้องที่จังหวัดซึ่งสมาคมนี้ตั้ง                  อยู่ในนามของสมาคมโดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ให้มีเงินทดรองจ่ายเกี่ยวกับกิจการของสมาคมไม่เกินวงเงิน 5,000 บาท (ห้าพัน               บาทถ้วน) ในการนี้ เหรัญญิกเป็นผู้รับผิดชอบและเก็บรักษาตัวเงิน การฝากและการถอนเงินจากธนาคาร ให้อยู่ในอำนาจของ นายกสมาคม                หรืออุปนายกหรือกรรมการคนใดคนหนึ่ง โดยมติของที่ประชุมคณะกรรมการลงนามร่วมกับ เหรัญญิก

 

ข้อที่ 42. การจ่ายเงินของสมาคม ให้นายกสมาคม อุปนายก หรือเลขาธิการคนใดคนหนึ่ง มีอำนาจสั่งจ่าย เงินเกี่ยวกับกิจการของสมาคมได้ครั้งละ                   ไม่เกิน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ในการจ่ายเงินครั้งละเกิน กว่า 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ให้กระทำโดยมติจากที่ประชุมคณะ                         กรรมการทุกครั้งไป

 

ข้อที่ 43. เงินทุนพิเศษ สมาคมอาจหาเงินทุนพิเศษเพื่อมาดำเนินกิจการและส่งเสริมความก้าวหน้าของสมาคมได้ โดยการเชื้อเชิญบุคคลภายนอกและ                 สมาชิกร่วมกันบริจาคหรือกระทำการอื่นใด ตามที่ คณะกรรมการเห็นสมควรและไม่ขัดต่อกฎหมาย

Visitors: 50,072