หมวดที่ ๘ การแก้ไขข้อบังคับ การเลิกสมาคมและการชำระบัญชี

8 การแก้ไขข้อบังคับ การเลิกสมาคม และการชำระบัญชี

 

ข้อที่ 44. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงตัดทอนหรือเพิ่มเติมข้อบังคับ จะกระทำได้แต่โดยมติของที่ประชุมใหญ่ ซึ่งมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม                    ของจำนวนสมาชิกสามัญที่มาประชุมทั้งหมด

 

ข้อที่ 45. การเลิกสมาคม สมาคมนี้อาจเลิกได้ด้วยเหตุหนึ่งเหตุใดดังต่อไปนี้

(1)       เมื่อที่ประชุมใหญ่ลงมติให้เลิก ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนสมาชิกที่ ประชุมทั้งหมด

(2)       เมื่อล้มละลาย

(3)       เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สั่งให้เลิกตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. 2509

 

ข้อที่ 46. การชำระบัญชี เมื่อสมาคมนี้ต้องเลิกไปเพราะเหตุหนึ่งเหตุใดดังกล่าวในข้อ 45 การชำระบัญชีของสมาคมให้นำบทบัญญัติแห่งพระราช                  บัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. 2509 มาใช้บังคับในกรณีสมาคมต้อง เลิกไปตามข้อ 45(1) ให้ที่ประชุมใหญ่คราวนั้นลงมติเลือกตั้งกำหนดตัวผู้                ชำระบัญชีเสียด้วย และหากต้อง เลิกไปตามข้อ 45(1) ให้กรรมการทุกคนในคณะกรรมการชุดสุดท้ายที่ได้จดทะเบียน เป็นกรรมการต่อ นาย             ทะเบียนสมาคมการค้าประจำจังหวัดสมุทรปราการเป็นผู้ชำระบัญชี หากมีทรัพย์สินของสมาคมเหลือจากการ ชำระบัญชี ให้ยกให้แก่ นิติ                  บุคคลในประเทศไทยที่มีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการกุศลสาธารณะแห่งหนึ่ง แห่งใด หรือหลายแห่งตามมติของที่ประชุมใหญ่

Visitors: 50,072