หมวดที่ ๙ บทเฉพาะกาล

หมวดที่ 9 บทเฉพาะกาล

 

ข้อที่ 47. เมื่อนายทะเบียนสมาคมการค้าประจำจังหวัดสมุทรปราการ ได้อนุญาตให้จัดตั้งเป็นสมาคมแล้ว ให้ผู้เริ่มก่อการจัดตั้งทุกคนทำหน้าที่คณะ                 กรรมการ (ชั่วคราว) จนกว่าจะได้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการ ตามข้อบังคับนี้ ซึ่งจะต้องให้มีขึ้นภายในกำหนดเวลาหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่              วันที่ได้รับอนุญาตให้จัดตั้ง เป็นสมาคมแล้ว ภายใต้บังคับแห่งความความในวรรคแรก กรณีที่มีการประชุมใหญ่ตั้งคณะกรรมการ ชุดแรก                 ในช่วงเวลาสามเดือน นับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของสมาคม ให้ถือเอาวันสิ้นปีทางบัญชีของสมาคม เป็นวันตั้งต้นคำนวณวาระกรรมการตาม                ข้อที่ 14 เพื่อประโยชน์แห่งความให้ผู้เริ่มก่อการจัดตั้งทุกคนทำหน้าที่เป็นสมาชิกสามัญ

 

ข้อที่ 48. ให้ใช้ข้อบังคับนี้ ตั้งแต่วันที่นายทะเบียนสมาคมการค้าประจำจังหวัดสมุทรปราการ ได้อนุญาตให้จัดตั้งเป็นสมาคมเป็นต้นไป.

Visitors: 50,072