หมวดที่ ๑ ความทั่วไป

 

ข้อบังคับสมาคมการค้า พัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ

หมวดที่ 1 ความทั่วไป

ข้อที่ 1. ชื่อของสมาคมการค้า สมาคมการค้านี้มีชื่อว่า สมาคมการค้า พัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัด สมุทรปราการ มีชื่อย่อเป็นภาษาไทยว่า “พ.ท.ส.” และมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษ         ว่า “TOURISM DEVELOPMENT SAMUTPRAKAN TRADE ASSOCIATION” มีชื่อย่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “ T.D.S.T.A” คำว่า สมาคมต่อไปในข้อบังคับนี้              บังคับนี้  ให้หมายความถึง “สมาคมการค้า พัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ”

ข้อที่ 2. สำนักงานของสมาคม ตั้งอยู่ ณ โรงเรียน สันต์เสริมวิทย์ เลขที่ 21 หมู่ที่ 9 ตำบลบางพลีใหญ่     อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

      10540 โทรศัพท์ 02-312-2285, 02-337-3705   โทรสาร 02-752-4133

ข้อที่ 3. ตราของสมาคม มีเครื่องหมายเป็นรูป ดังนี้

             (คำอธิบายความหมายของตราสมาคม) เครื่องหมายของสมาคมมีลักษณะเป็นรูป วงกลมทึบแถบเขียว มีอักษรไทยว่า “สมาคมการค้า พัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ” อยู่ส่วนบน และมีอักษรภาษาอังกฤษว่า TOURISM DEVELOPMENT SAMUTPRAKAN TRADE ASSOCIATION อยู่ส่วนล่าง ภายในวงกลมมีรูปหอชมเมืองสมุทรปราการ และมีรูปพระสมุทรเจดีย์

ข้อที่4.    มีคำจำกัดความในข้อบังคับดังนี้

               สมาคม            หมายความว่า       สมาคมการค้า พัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ

               สมาชิก            หมายความว่า       สมาคมการค้า พัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการรับเข้าเป็นสมาชิกแล้ว ซึ่งอาจมีชื่อเรียก

                                                             ต่างกัน

               คณะกรรมการ    หมายความว่า       คณะกรรมการบริหารสมาคมกาค้าพัฒนาการท่องเที่ยว จังหวัดสมุทรปราการ

               กรรมการ          หมายความว่า       กรรมการบริหารสมาคมที่ได้รับการแต่งตั้งจากนายก สมาคมให้เป็นกรรมการบริหารสมาคมการค้า 

                                                             พัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ

               เจ้าหน้าที่         หมายความว่า       บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากนายกสมาคมหรือผู้ที่นายกสมาคมมอบหมายให้เป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติ

                                                             งานในกิจการของสมาคม

                                                               

Visitors: 49,257