วัดป่าเกด

ความสำคัญของแหล่งศิลปกรรม :

             วัดป่าเกด  ตั้งอยู่เลขที่  ๒๔  บ้านป่าเกด  หมูที่  ๓  ตำบลทรงคะนอง  อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ  สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่  ๘  ไร่  ๑  งาน  ๑๐  ตารางวา  อาณาเขตทิศเหนือยาว  ๑๑๕  เมตร ติดต่อกับที่ดินเอกชน ทิศตะวันออกยาว  ๑๕๐ เมตร ติดต่อกับที่ดินเอกชน  ที่ธรณีสงฆ์  จำนวน ๖  แปลง  เนื้อที่  ๒๒  ไร่  ๒  งาน  ๙๙  ตารางวา  โฉนดเลขที่  ๑๒๕ , ๑๓๑ , ๗๙๗ , ๘๐๓ ,  ๕๑๕๕ , ๕๕๘๖

             พื้นที่ตั้งวัด  เป็นที่ราบลุ่มมีซอยเข้าวัดแยกมาจากถนนสายพระประแดง - บางกอบัว  ภายในวัดมีอาคารเสนาสนะต่าง ๆ ดังนี้  อุโบสถกว้าง  ๑๘  เมตร  ยาว  ๓๖  เมตร  สร้างเมื่อ พ.ศ.  ๒๕๑๓  สร้างขึ้นแทนหลังเก่า  สำหรับอุโบสถหลังเก่าใช้เป็นวิหารทรงโบราณ  หน้าบันเป็นนารายณ์ทรงครุฑ  มีภาพจิตรกรรมเรื่อง  มารผจญ  พระพุทธเจ้าเสด็จจากดาวดึงส์และทศชาติ กุฎีสงฆ์  จำนวน  ๙  หลัง   เป็นอาคารเรือนไม้สักทรงโบราณ  หอสวดมนต์ทรงโบราณมีภาพจิตรกรรมฝาผนัง  ศาลาการเปรียญสร้าง  พ.ศ.  ๒๕๒๕  ศาลาทีพัก  ๓  หลัง  ศาลาบำเพ็ญกุศล  ๒  หลัง  ฌาปนสถาน  หอไตร  สุสาน  สำหรับปูชนียวัตถุมี  พระประธานในอุโบสถองค์ใหญ่สวยงาม  หน้าตักกว้าง  ๑.๕๐  เมตร  ปางมารวิชัย   สร้างด้วยปูนและพระอัครสาวก  เจดีย์  ๒  องค์อยู่ที่ด้านตะวันออกของวัด

            วัดป่าเกด  เดิมชื่อ  " วัดถนนเกด "  ตาเกดเป็นคนขุดถนนเข้าวัดเป็นคนแรก  และบริเวณวัดมีต้นเกดขึ้นมากมาย  ต่อมาจึงเรียกว่า  " วัดป่าเกด "  สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่  ๒  เมื่อคราวฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วราชอาณาจักร  ประมาณ  พ.ศ.  ๒๓๖๐  ครั้นถึงสมัยรัชกาลที่  ๓  สมเด็จพระสังฆราช (ด่อน)  เป็นประธานร่วมกันกับกรมหมื่นเจษดาบดินทร์  วังหน้าในรัชกาลที่  ๒  ได้มาสร้างอุโบสถวัดป่าเกด   หน้าบันเป็นรูปครุฑลวดลายวิจิตรตระการตา  สันนิษฐานว่าหลังจากได้สร้างพระสมุทรเจดีย์กลางน้ำแล้วจึงได้มาสร้างอุโบสถนี้ขึ้น  สำหรับภาพจิตรกรรมฝาผนังนั้นเป็นฝีมือช่างหลวงเรียกว่า  " ช่างสิบหมู่ " ขณะนี้ทรุดโทรม   วัดป่าเกดได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาครั้งหลังเมื่อวันที่  ๑๖  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๐๙  ในด้านการศึกษา  ทางวัดสนับสนุนให้พระภิกษุสามเณรได้ศึกษาเปิดสอนพระปริยัติธรรมอย่างกว้างขวางตลอดมา  ขณะนี้มีนักธรรมที่เป็นพระภิกษุ  ๑๐  รูป สามเณร ๓  รูป  นอกจากนี้ยังได้ให้ทางราชการสร้างโรงเรียนประชาบาลสอนระดับประถมศึกษาและสถานีอนามัยขึ้นในที่วัดอีกด้วย

          เจ้าอาวาส  จำนวน  ๘  รูป  คือ  รูปที่  ๑  เจ้าคุณในสระ  (นามสมัญญา)  รูปที่  ๒  หลวงปู่พรม  รูปที่  ๓      หลวงปู่รอด   รูปที่  ๔  หลวงปู่อ่ำ  รูปที่  ๕  หลวงปู่ดิษฐ์  เกิดแก้วงาม  รูปที่  ๖  อาจารย์หิรัญ  เกิดแก้วงาม  รูปที่  ๗  พระอธิการมงคล  เขมาสโย  รูปที่  ๘  พระอธิการเสมอ  วุฑฺฒิธมฺโม  อายุ   ๕๗  ปี  พรรษา  ๑๖  ดำรงตำแหน่ง        เจ้าอาวาสเมื่อวันที่  ๓๐  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๒๕  มาจนถึงปัจจุบัน

           ขณะนี้วัดป่าเกด  มีพระภิกษุจำพรรษา  ๑๗  รูป  สามเณร  ๓  รูป  ชี  ๒  คน  ศิษย์วัด  ๒  คน

 

Visitors: 49,256