วัดบางโฉลงนอก

ความสำคัญของแหล่งศิลปกรรม :

วัดบางโฉลงนอก  ตั้งอยู่เลขที่  ๖๐  บ้านบางโฉลง  หมู่ที่  ๑  ตำบลบางโฉลง  อำเภอบางพลี     จังหวัดสมุทรปราการ   สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่   ๔๑   ไร่  อาณาเขต  ทิศเหนือยาว  ๖  เส้น   ๓๘  วา  ติดต่อกับคลองบางโฉลง  ทิศใต้ยาว  ๕  เส้น  ๒  วา  ติดต่อกับคลองสำโรง  ทิศตะวันออกยาว  ๗  เส้น        ๙ วา  ติดต่อกับที่ดินเอกชน  ทิศตะวันตกยาว  ๔  เส้น  ๑๘  วา  ติดต่อกับคลองบางโฉลง  ที่ธรณีสงฆ์  จำนวน           ๑  แปลง  เนื้อที่  ๒๕  ไร่  ๒  งาน

            พื้นที่ตั้งวัด  เป็นที่ราบลุ่ม  ภายในวัดมีอาคารเสนาสนะต่าง ๆ ดังนี้  อุโบสถกว้าง  ๘  เมตร   ยาว  ๒๖  เมตรสร้างเมื่อ  พ.ศ.  ๒๔๙๙  กุฎีสงฆ์  จำนวน  ๑๔  หลัง  ศาลาการเปรียญ  สร้าง  พ.ศ.  ๒๕๐๕

            วัดบางโฉลงนอก   แต่เดิมนั้นสันนิษฐานว่าได้สร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนปลาย  ต่อมาขาดผู้ทะนุบำรุง  จึงกลายเป็นวัดร้างไปในที่สุด  จนถึงประมาณ  พ.ศ.  ๒๔๗๘   หลวงพ่อเฉื่อยได้ชักชวนประชาชนร่วมกันปฏิสังขรณ์วัดขึ้นมาใหม่  มีพระสงฆ์อยู่ประจำสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบันวัดบางโฉลงนอก  ชาวบ้านนิยมเรียก   อีกนามหนึ่งว่า   " วัดปากคลอง "  ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่  ๒ กันยายน  พ.ศ.  ๒๔๙๗                  เขตวิสุงคามสีมากว้าง  ๒๐  เมตร  ยาว  ๖๐  เมตร   ได้ผูกพัทธสีมาเมื่อ  พ.ศ. ๒๔๙๙   ในด้านการศึกษา  ทางวัดได้เปิดสอนพระปริยัติธรรมเริ่มมาตั้งแต่  พ.ศ.  ๒๔๗๘   ขณะนี้มีนักธรรมที่เป็นพระภิกษุ  ๓๘  รูป  สามเณร  ๒  รูป  และทางวัดยังให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนประจำทุกปี

             เจ้าอาวาส  จำนวน  ๓  รูป  คือ  รูปที่  ๑   พระอธิการเฉื่อย  รูปที่  ๒  พระวินัยธรจวง  รตฺตนปญฺโญ   รูปที่  ๓   พระครูพิศาลสมุทรวัฒน์  อายุ  ๖๕  ปี  พรรษา  ๓๖  ดำรงตำแหน่งมาตั้งแต่  พ.ศ.  ๒๕๐๘  จนถึงปัจจุบัน

 

Visitors: 50,071